Πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (2007-2013)

Για να υποστηριχθούν οι στόχοι της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβόνας και για να τονωθούν έτσι η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη, προτείνεται για την περίοδο 2007-2013 ένα πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα υποστηρίξει τις ενέργειες υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενθαρρύνει ιδίως την χρησιμοποίηση τεχνολογιών της πληροφορίας, των οικοτεχνολογιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


ΠΡΟΤΑΣΗ
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2005, που θεσπίζει ένα πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (2007-2013) [COM(2005) 121 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ
Συμμετέχοντας στις κοινοτικές προσπάθειες που τείνουν προς μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας, το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (ΠΚΑ) προτείνει ένα συνεπές πλαίσιο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του δυναμικού καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι ενέργειες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα-πλαίσιο θα στηρίξουν την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης καθώς και την βιώσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται σε μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα ενσωματώσει ειδικά κοινοτικά προγράμματα στήριξης, νέες ενέργειες καθώς και συνεργασίες με άλλα προγράμματα. Ανταποκρίνεται έτσι σε στόχους της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβόνας υπέρ μιας απλούστερης, περισσότερο προβεβλημένης και περισσότερο στοχευόμενης κοινοτικής δράσης.

Συγκεκριμένα προγράμματα

Για να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία των στόχων του και για να διασφαλισθεί η προβολή τους, το ΠΚΑ θα αποτελείται από τρία συγκεκριμένα υποπρογράμματα. Τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα αποτελέσουν μια εγκάρσια προτεραιότητα και θα αντικατοπτρίζονται στο σύνολο του προγράμματος-πλαισίου.

Το πρόγραμμα για την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα θα συνενώσει τις ενέργειες που στοχεύουν στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Το πρόγραμμα αυτό θα στοχεύει ειδικότερα στις ΜΜΕ, από τις «ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις» (ΤΜΕ) υψηλής τεχνολογίας μέσω των μικροεπιχειρήσεων και των οικογενειακών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν την μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θα διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις στην φάση εκείνη εκκίνησής τους και ανάπτυξης. Θα επιτρέψει επίσης την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πληροφορίες και συμβουλές ως προς τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τις δυνατότητές της καθώς και στην κοινοτική νομοθεσία που εφαρμόζεται σε αυτές και την μελλοντική νομοθεσία για την οποία θα πρέπει να προετοιμασθούν και να προσαρμοσθούν με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Με αυτή την προοπτική, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες στήριξης υπέρ των επιχειρήσεων θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Το πρόγραμμα προβλέπει εξάλλου την ανταλλαγή των καλυτέρων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο ρυθμιστικό και διοικητικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και την καινοτομία. Θα υποστηρίξει επίσης την προώθηση της οικοκαινοτομίας, ενθαρρύνοντας για πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού των οικοτεχνολογιών. Το πρόγραμμα για την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα θα συνεχίσει τις ενέργειες του πολυετούς προγράμματος για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό πνεύμα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
Το στρατηγικό πρόγραμμα στήριξης σε θέματα τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) θα έχει ως στόχο την προώθηση της υιοθέτησης και εκμετάλλευσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), ακρογωνιαίου λίθου της οικονομίας της γνώσης. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχει στη νέα στρατηγική « i2010 : Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας » και θα ενσωματώσει τους στόχους των προγραμμάτων eTEN, eContenu και Modinis.
Το πρόγραμμα « Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη » θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας. Θα υποστηρίξει έτσι τη βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας, την υιοθέτηση πηγών νέας και ανανεώσιμης ενέργειας, μια μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά αυτών των πηγών ενέργειας, την διαφοροποίηση της ενέργειας και των καυσίμων, την αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας (σύμφωνα με τον στόχο που έχει καθορισθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μερίδιο των πηγών ενέργειας στην εσωτερική μικτή κατανάλωση θα πρέπει να περάσει στο 12% μέχρι το 2010) και η μείωση της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε αυτό το πλαίσιο στον τομέα των μεταφορών. Το πρόγραμμα θα διασφαλίσει την συνέχεια του προγράμματος « Ευφυής ενέργεια- Ευρώπη » (2003-2006) που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
Εφαρμογή

Το ΠΚΠ θα διασφαλίσει μια απλή εφαρμογή των στόχων του. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα δημιουργηθούν πολλές συνεργασίες εσωτερικό του. Έτσι, τα μέσα εφαρμογής (οικονομικά μέσα, σχέδια, δίκτυα, ενέργειες ανάλυσης, κλπ.) θα μπορέσουν να εφαρμοστούν για καθένα από τα επιμέρους προγράμματα. Αυτή η κοινή « εργαλειοθήκη » για τα διάφορα προγράμματα θα επιτρέψει την απλούστευση της λειτουργίας του προγράμματος πλαισίου για τους χρήστες. Το ΠΚΠ θα εφαρμοστεί όχι μόνο στις πειραματικές και δοκιμασμένες ενέργειες αλλά θα εισαγάγει επίσης νέα μέσα.

Πολλά κοινοτικά οικονομικά μέσα θα συμμετάσχουν στην στήριξη των επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός υπέρ των καινοτόμων ΜΜΕ και εκείνων με ισχυρή ανάπτυξη (MIC) θα ευνοήσει έτσι την προσφορά κεφαλαίου εκκίνησης και έναρξης λειτουργίας των ΜΜΕ σε αρχικό στάδιο και νέο στοιχείο που εισάγεται από το ΠΚΠ, την προσφορά κεφαλαίου « παρακολούθησης » κατά τη διάρκεια της φάσης επέκτασης. Ο μηχανισμός εγγύησης των ΜΜΕ θα διευκολύνει από πλευράς του την πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοδότηση μέσων δανείου (δανείου ή χρηματοδοτική μίσθωση), στην μικροπίστωση και στα ίδια κεφάλαια ή στα οιωνοί ίδια κεφάλαια. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέψει επίσης ένα νέο μέσο τιτλοποίησης των χαρτοφυλακίων τραπεζικών δανείων, που θα επιτρέψει την κινητοποίηση συμπληρωματικών μέσων χρηματοδότησης μέσω δανείων στις ΜΜΕ.

Το ΠΚΠ θα ενισχύσει και θα αναπτύξει της υπηρεσίες στήριξης υπέρ των επιχειρήσεων και της καινοτομίας. Αυτές οι τελευταίες θα διαδώσουν στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τις πολιτικές, τη νομοθεσία, και τα προγράμματα της Κοινότητας, ιδίως αναφορικά με την εσωτερική αγορά και τα προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα. Οι υπηρεσίες αυτές θα προσφέρουν επίσης στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά και καινοτομιών, τεχνολογιών και γνώσεων. Θα εξασφαλίσουν εξάλλου μια επιστροφή πληροφόρησης από τις επιχειρήσεις με σκοπό τις αξιολογήσεις αντίκτυπου και για την εκπόνηση πολιτικών.

Ένα νέος μηχανισμός θα υποστηρίξει εξάλλου τη συνεργασία μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων προώθησης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, προσφέροντας έτσι στις επιχειρήσεις πρόσθετα μέσα για να επωφεληθούν των ιδεών, της τεχνογνωσίας, των ευκαιριών της αγοράς σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα υποστηρίξει εξάλλου τα σχέδια προ της εμπορικής εφαρμογής. Ο στόχος τους θα συνιστάται στην προαγωγή την διάθεση στην αγορά και την οικονομική αποτελεσματική εκμετάλλευση τεχνολογιών, η τεχνικής επίδειξη των οποίων πραγματοποιήθηκε ήδη με επιτυχία αλλά που δεν έχουν ακόμα διατεθεί στο εμπόριο. Τα σχέδια αυτά θα εφαρμοσθούν μέσω μιας εταιρικής σχέσης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας, η εφαρμογή του προγράμματος « Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη » θα ανατεθεί στον « εκτελεστικό οργανισμό για την ευφυή ενέργεια » του οποίου η εντολή θα επεκταθεί.

Για να βελτιστοποιηθεί η ροή των γνώσεων και των ιδεών, θα συνεχισθεί με βάση την ανοικτή μέθοδο συντονισμού και θα συμπληρωθεί από νέες δραστηριότητες σύζευξης που θα βοηθούν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να επωφελούνται από παραδείγματα καλών πρακτικών.

Συνοχή με άλλες κοινοτικές πολιτικές

Το ΠΚΠ θα συνδυαστεί με άλλες σημαντικές κοινοτικές πρωτοβουλίες. Οι διάφορες ενέργειές τους θα εφαρμοστούν παράλληλα και θα συμπληρωθούν αμοιβαία. Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα συμμετάσχει έτσι στην υλοποίηση των κοινοτικών στόχων στον τομέα της έρευνας, της συνοχής, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το ΠΚΠ θα διευκολύνει έτσι την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Θα βοηθήσει επίσης της επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ-ΕΤΑ).

Προϋπολογισμός

Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα εκτείνεται σε περίοδο επτά ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Θα έχει προϋπολογισμό 4,213 δισεκ. ευρώ για όλη τη διάρκειά του.

Πλαίσιο

Η διαδικασία της Λισσαβόνας , στόχος της οποίας είναι να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και η πλέον δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, έθεσε, όπως είναι φυσικό, την ανταγωνιστικότητα ως μια από τις κυριότερες πολιτικές μέριμνες της ΕΕ. Για να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων που συμμετέχουν στην κοινοτική προσπάθεια για μια μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ως απάντηση στους στόχους της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβόνας , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Πρόταση Επίσημη Εφημερίδα Διαδικασία
COM (2005) 121 - Συναπόφαση COD/2005/0050


Τελευταία τροποποίηση στις: 26.08.2005

Το κείμενο αυτό αντιγράφτηκε από την ιστοσελίδα http://www.europa.eu.int/index_el.htm