Δείκτες για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης

O κύριος στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να συμφωνηθεί σειρά δεικτών σε θέματα ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης με σκοπό τη διευκόλυνση της αξιολόγησης των συστημάτων σε εθνικό επίπεδο. Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των θεμάτων που θα πρέπει να εξετασθούν αναλυτικά και θα δοθεί με αυτόν τον τρόπο στις χώρες της Ένωσης η δυνατότητα, να μαθαίνουν οι μεν από τις δε συγκρίνοντας τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα.


ΠΡΑΞΗ
Ευρωπαϊκή έκθεση του Μαΐου 2000, για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης: δεκαέξι δείκτες ποιότητας-έκθεση με βάση τις εργασίες της ομάδας εργασίας «Δείκτες ποιότητας». [Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ
Οι εμπειρογνώμονες των υπουργείων παιδείας των 26 χωρών που έλαβαν μέρος στις εργασίες της ομάδας εργασίας «Δείκτες ποιότητας», εκπόνησαν την παρούσα έκθεση επί της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.

Προκλήσεις για την ποιότητα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Οι δείκτες και τα σημεία αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην έκθεση επέτρεψαν τον προσδιορισμό των ακόλουθων πέντε προκλήσεων:

η πρόκληση της γνώσης·
η πρόκληση της αποκέντρωσης·
η πρόκληση των πόρων·
η πρόκληση της κοινωνικής ένταξης·
η πρόκληση των στοιχείων και της συγκρισιμότητας·
Στην κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημαντικότερη πρόκληση παραμένει η παροχή σε όλους τους Ευρωπαίους μιας σχολικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου.

Οι τέσσερις κύριοι αξιολογούμενοι τομείς

Η ομάδα εργασίας προτείνει έναν περιορισμένο αριθμό δεκαέξι δεικτών που αναφέρονται στους ακόλουθους τομείς:

επίπεδο που έχει επιτευχθεί στους τομείς των μαθηματικών, των αναγνωστικών ικανοτήτων, των θετικών επιστημών, των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), των ξένων γλωσσών, των ικανοτήτων μάθησης και της αγωγής του πολίτη·
επιτυχία και μετάβαση: αυτός ο δείκτης αναγνωρίζει την ικανότητα των μαθητών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ελέγχοντας το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, τα ποσοστά ολοκλήρωσης του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση·
παρακολούθηση της σχολικής εκπαίδευσης: χάρη σ' αυτόν το δείκτη ελέγχου με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στα σχολικά συστήματα, διαμέσου της αξιολόγησης και της οργάνωσης της σχολικής εκπαίδευσης, όπως επίσης και με την αξιολόγηση της συμμετοχής των γονέων·
πόροι και δομές: αυτός ο δείκτης επικεντρώνεται κυρίως στις εκπαιδευτικές δαπάνες ανά μαθητή, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στα ποσοστά συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση αλλά και στον αριθμό μαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Για κάθε δείκτη, η παρούσα έκθεση αναλύει τα δεδομένα που διαθέτει (τα οποία απεικονίζονται σε γραφήματα και πίνακες) και εντοπίζει τα κοινά στοιχεία στα διάφορα κράτη μέλη, ανοίγει τη συζήτηση θέτοντας θεμελιώδη ερωτήματα και τέλος απαριθμεί παραδείγματα ορθών πρακτικών.

η πρόκληση των στοιχείων και της συγκρισιμότητας. Σε ένα εξαιρετικά ποικιλόμορφο εκπαιδευτικό πλαίσιο, η πρόκληση έγκειται στη δυσκολία απόκτησης συγκρίσιμων στοιχείων.
Οι 16 δείκτες αναλυτικά

Μαθηματικά

Μια στερεή κατάρτιση στα μαθηματικά, η οποία εξασφαλίζει την πρόσβαση στις δεξιότητες ανάλυσης και λογικής σκέψης αποτελεί τη βάση σε όλα τα σχολικά προγράμματα. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές αναλόγως με την προτεραιότητα που δίνουν τα σχολικά προγράμματα στη γεωμετρία σε σχέση με την άλγεβρα λόγου χάρη.

Οι κυριότερες προκλήσεις όσον αφορά τα μαθηματικά είναι οι εξής, να αναπτυχθεί μια εκπαιδευτική μέθοδος που θα δημιουργεί στους μαθητές θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά,· να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να αναπτύξουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο τομέα, να προσδιοριστούν, αν είναι δυνατόν, οι κοινές δεξιότητες και ικανότητες στα μαθηματικά που θα έπρεπε να διαθέτουν οι ευρωπαίοι πολίτες.

Μεταξύ των ορθών πρακτικών πρέπει να σημειώσουμε την πρακτική της Κύπρου, που προκηρύσσει διαγωνισμούς μαθηματικών για μαθητές κάθε ηλικίας, της Γαλλίας που έχει δημιουργήσει ένα εθνικό παρατηρητήριο της διδασκαλίας των μαθηματικών και της Γερμανίας που έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για τους καθηγητές.

Αναγνωστικές ικανότητες

Οι αναγνωστικές ικανότητες και η κατανόηση των κειμένων αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των γνώσεων, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη των ατόμων. Η έκθεση δείχνει ότι το οικογενειακό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων μαθητών, όπως το φύλο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο..

Παραμένουν ανοιχτά ορισμένα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση στα βιβλία στα ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία, πώς θα ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στην παιδεία των παιδιών τους, πώς οι νέοι θα προσελκυστούν στην ανάγνωση (διαφήμιση, τηλεόραση, CD-ROM λόγου χάρη).

Ανάμεσα στα παραδείγματα εθνικών πρωτοβουλιών, συναντάμε την πρωτοβουλία της Γερμανίας που αποστέλλει δωρεάν στους μαθητές τις εθνικές εφημερίδες της, το περιεχόμενο των οποίων χρησιμοποιείται συστηματικά από τους εκπαιδευτικούς· εξίσου ενδιαφέρον είναι το πείραμα της Σουηδίας, που ενθάρρυνε τους γονείς των μαθητών ηλικίας 10 ως 12 ετών να περνούν μισή ώρα καθημερινά διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο με το παιδί τους.

Θετικές επιστήμες

Οι θετικές επιστήμες αναπτύσσουν τις ικανότητες ανάλυσης, έρευνας και πειραματισμού των μαθητών: ικανότητες απαραίτητες για την τεχνολογική πρόοδο. Η έκθεση αναδεικνύει την ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των χωρών όσον αφορά τις επιστημονικές γνώσεις και τη σημασία που έχουν ορισμένοι παράγοντες όπως το κίνητρο, το φύλο, οι μεθοδολογικές πρακτικές, η θέση των επιστημονικών ερευνών και η απασχόληση, κλπ..

Η έκθεση ζητά να υπάρξει συζήτηση σχετικά με τα εξής στοιχεία: την ενθάρρυνση όλων των μαθητών να ενδιαφερθούν επαρκώς για τις θετικές επιστήμες και την προαγωγή της διδασκαλίας τους διαμέσου μεθόδων πιο αποτελεσματικών και συνδεδεμένων με πρακτικά πειράματα.

Μεταξύ των ορθών πρακτικών, η έκθεση υπογραμμίζει την πρωτοβουλία «Schola ludus» της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, που έχει στόχο να προαγάγει τη διδασκαλία των θετικών επιστημών διαμέσου μια διαδραστικής έκθεσης που περιοδεύει σε ολόκληρη τη χώρα, και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Ο ρόλος των γυναικών στην επιστήμη» που αναδεικνύει την ιστορία των επιστημών μέσω των επιτευγμάτων των γυναικών.

Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Οι ΤΠΕ έχουν μεγάλη σημασία στην καθημερινή ζωή, αφού χάρη σε αυτές αναπτύσσεται ένας νέος τρόπος μάθησης, ζωής, εργασίας, κατανάλωσης και ψυχαγωγίας..

Παρά τις αποκλίσεις που υπάρχουν όσον αφορά το ρόλο που διαδραματίζουν οι ΤΠΕ στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα (σε ορισμένες χώρες, οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται ως μέσα διδασκαλίας και σε κάποιες άλλες ως αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα), οι περισσότερες χώρες προτίθενται να ενισχύσουν την χρήση των ΤΠΕ.

Παραμένουν ανοιχτά ορισμένα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενθαρρυνθούν όλοι να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, ακόμα και στα λιγότερο ευνοημένα και πιο ευάλωτα περιβάλλοντα και να ενθαρρυνθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στις απαιτούμενες δεξιότητες.

Η Ισλανδία, όπου όλοι οι μαθητές λυκείου έχουν τον προσωπικό, φορητό υπολογιστή τους, αποτελεί παράδειγμα και στόχο που όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να επιτύχουν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πρωτοβουλίες eEurope και eLearning () υποστηρίζουν τη χρήση των ΤΠΕ.

Ξένες γλώσσες

Η γνώση πολλών κοινοτικών γλωσσών έχει γίνει μια απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υπάρχει όπως φαίνεται σχέση ανάμεσα στην επίσημη γλώσσα της χώρας και την ικανότητα των νέων να μιλούν μια ξένη γλώσσα: στις χώρες των οποίων η γλώσσα δεν είναι ευρέως διαδεδομένη (όπως η Δανία, η Σουηδία και άλλες ) οι νέοι έχουν περισσότερους λόγους να μάθουν μια άλλη γλώσσα σε σχέση με τις χώρες που χρησιμοποιούν μια ευρέως διαδεδομένη γλώσσα (όπως η Γαλλία, η Ισπανία και άλλες). Κάποιοι κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Παραμένουν σημαντικές οι εξής προκλήσεις: να ενθαρρυνθούν οι νέοι ώστε ενδιαφερθούν να μάθουν γλώσσες, να αναπτυχθούν μέθοδοι ικανές να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών μέσα από την αλληλεπίδραση της ξένης γλώσσας με τη μητρική. Στο Βέλγιο, το υπουργείο Παιδείας προσφέρει κύκλους σπουδών σε 18 γλώσσες, τόσο ευρωπαϊκές όσο και μη ευρωπαϊκές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Label έχει στόχο να ενισχύσει το ενδιαφέρον για την εκμάθηση γλωσσών, αναδεικνύοντας πρωτοποριακά σχέδια εκμάθησης.

Ικανότητα μάθησης

Αυτός που μαθαίνει να μαθαίνει δια βίου εξασφαλίζει την επιτυχία του στον κόσμο της εργασίας και στην κοινωνία. Για να μάθει κανείς αποτελεσματικά, χρειάζεται να ξέρει πώς να μαθαίνει και να διαθέτει ένα σύνολο εργαλείων και στρατηγικών χρήσιμων για την επίτευξη του στόχου.

Δεν διαθέτουμε ακόμα στοιχεία σχετικά με ολόκληρη την Ευρώπη, ασχέτως αν ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αναπτύξει μεθόδους που αποσκοπούν στην κατανόηση της σχολικής επιτυχίας και αποτυχίας. Η πρόκληση είναι η εξής: οι δεξιότητες που συνδέονται με την ικανότητα μάθησης να αποτελέσουν πολιτικές προτεραιότητες, ώστε τα σχολικά προγράμματα να προσαρμοστούν και προαχθεί η συνεχής κατάρτιση των εκπαιδευτικών

Αγωγή του πολίτη

Η προετοιμασία των νέων προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πολίτη σημαίνει επίσης ότι τους παρέχεται μια αγωγή του πολίτη βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας και της ελευθερίας, αλλά και της αναγνώρισης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Η έκθεση συγκεκριμένα επισημαίνει πόσο δύσκολο είναι να προαχθεί η κοινωνική και πολιτιστική πολυμορφία και πόσο αναγκαίο να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί στο ρόλο που επιτελούν στην ανάπτυξη του μαθητή ως πολίτη..

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο οι μαθητές λυκείου συνεδριάζουν στο Κοινοβούλιο και συζητούν θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Στην Ιταλία, σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζεται ένας καταστατικός χάρτης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μαθητών.

Ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου

Συχνά, όσοι εγκαταλείπουν το σχολείο δεν διαθέτουν βασικές δεξιότητες ούτε επαγγελματική κατάρτιση και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας. Η εν λόγω κατηγορία ατόμων, όταν προβάλλει σθεναρή αντίδραση στην ένταξή της σε μια στρατηγική δια βίου μάθησης, έρχεται αντιμέτωπη με την απειλή της μακροχρόνιας ανεργίας.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των χωρών δεν έχει να κάνει μόνο με τις διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά και με τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Στη Γερμανία, λόγου χάρη, ένα σύστημα εναλλακτικής κατάρτισης, στο οποίο ο μαθητής μαθητεύει σε κάποια επιχείρηση εκ παραλλήλου με την επαγγελματική κατάρτιση, επιτρέπει την απόκτηση ενός τίτλου επαγγελματικής εξειδίκευσης. Από την άλλη, τα ποσοστά σχολικής αποτυχίας μπορεί να συνδέονται με οικονομικούς παράγοντες όπως ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας ή οι διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών οικονομιών, κλπ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα, το Μάρτιο του 2000, όρισε ως στόχο τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού νέων ηλικίας 14 ως 18 ετών που έχουν φοιτήσει μόνο στον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις Κάτω Χώρες, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου περιορίζεται με τη συνεργασία των σχολείων σε περιφερειακό επίπεδο· στη Γερμανία, βιομηχανικοί εταίροι διοργανώνουν σεμινάρια.

Ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα ποσοστά ολοκλήρωσης του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικούς δείκτες της καλής λειτουργίας των σχολικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Η έκθεση αναδεικνύει το γεγονός ότι η επιτυχία ενός μαθητή δεν μπορεί να εξετάζεται χωριστά ούτε από την υπόλοιπη σχολική ζωή του νέου ούτε από την οικονομική κατάσταση της χώρας..

Οι κυριότερες προκλήσεις είναι να αυξηθούν τα κίνητρα των νέων και να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στη θεωρητική γνώση και την πρακτική δραστηριότητα· όπως επίσης και να δοθεί ώθηση στους μαθητές να αποκτήσουν έντονο ενδιαφέρον για να αναπτύξουν τη δια βίου μάθηση.

Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Οι ευκαιρίες που προσφέρει η τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξάνονται σημαντικά. Είναι ωστόσο σημαντικό να προβλέπεται η τάση της ζήτησης υπό το πρίσμα της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, των τάσεων της αγοράς εργασίας, κλπ..

Η έκθεση αποδεικνύει τις υπάρχουσες διαφορές στα σχολικά συστήματα, ειδικά όσον αφορά τα προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης (ορισμένοι κλάδοι αποτελούν μέρος της ανώτερης εκπαίδευσης σε ορισμένες χώρες και της τριτοβάθμιας σε ορισμένες άλλες) και την ύπαρξη η μη επαγγελματικής κατάρτισης (ελλείψει επαγγελματικής κατάρτισης, οι νέοι συνεχίζουν τις σπουδές τους). Μια κορεσμένη αγορά εργασίας ωθεί συχνά εκείνους που έχουν δυσχέρειες να εξεύρουν θέση απασχόλησης, να εγγραφούν στην ανώτερη εκπαίδευση. Ένα υψηλό ποσοστό φοίτησης θα έχει ως συνέπεια ένα εργατικό δυναμικό με πολύ υψηλή εξειδίκευση, πράγμα που θα καταστήσει την αναζήτηση εργασίας σε ορισμένους τομείς ακόμη πιο δύσκολη για εκείνους που δεν διαθέτουν δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης.

Ένα υψηλό ποσοστό συμμετοχής κατανεμημένο σε ένα ηλικιακό φάσμα θα έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στο κομμάτι εκείνο του πληθυσμού που σε μια δεδομένη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο στην απασχόληση. Η έκθεση παρατηρεί επίσης ότι το ποσοστό συμμετοχής είναι γενικά υψηλότερο στα κορίτσια από ό,τι στα αγόρια

Μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να μελετηθούν, η έκθεση σημειώνει: τη σχέση του λόγου αγοριών/κοριτσιών σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, το συσχετισμό της επιλογής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη σχέση ανάμεσα στο ποσοστό συμμετοχής των μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων και στην παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας, κλπ.

Αξιολόγηση και οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση και η οργάνωση επιτρέπουν στα σχολεία να συγκριθούν σε σχέση με άλλα παρεμφερή ιδρύματα. Όλες οι χώρες αναζητούν καλύτερα μέσα για να καταγράψουν την επίδοση των σχολείων, διαμέσου μιας εσωτερικής ή εξωτερικής αξιολόγησης ή μιας αξιολόγησης που συνδυάζει τα δύο στοιχεία..

35 Στην Αυστρία, δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για τα σχολεία, η οποία τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, ιδέες, διαδικαστικές προτάσεις για την ανάπτυξη των σχολικών προγραμμάτων. Η παρούσα έκθεση αποτελεί με τη σειρά της μια σημαντική συνεισφορά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη βελτίωση των συστημάτων αξιολόγησης στην Ευρώπη.

Συμμετοχή των γονέων

Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους έχει σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου και την ποιότητα εκπαίδευσης των παιδιών. Η έκθεση υπογραμμίζει πώς η συμμετοχή των γονέων μπορεί να γίνεται σε εθελοντική βάση διαμέσου της άμεσης συμμετοχής τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή μέσα από συμβουλευτικούς φορείς, ενώσεις εθελοντικής συμμετοχής και εξωσχολικές λέσχες

Ο δείκτης αυτός εγείρει σημαντικά ουσιώδη ερωτήματα σχετικά με το ρόλο και την επιρροή των γονέων, σε ότι αφορά την προστιθέμενη αξία που δύνανται αυτοί να προσφέρουν, και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες οι συνεισφορές τους είναι οι πλέον κατάλληλες και χρήσιμες.

Υπάρχει μια πληθώρα ορθών πρακτικών, μεταξύ των οποίων σημειώνουμε κυρίως της Γερμανίας, όπου διοργανώνονται σεμινάρια για τους γονείς, με στόχο να τους πληροφορήσουν για τις νέες εξελίξεις στους τομείς της μάθησης και της διδασκαλίας.

Εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών

Ο ρόλος και η θέση των εκπαιδευτικών υφίστανται άνευ προηγουμένου αλλαγές: η αναγκαιότητα της δια βίου κατάρτισης σε σχέση με τα νέα μέσα (ΤΠΕ) συμπορεύεται με την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών και προσδοκιών. Οι ευρωπαϊκές χώρες χρειάζονται επειγόντως μια ποιοτική αρχική κατάρτιση, η οποία θα υποστηρίζεται από υψηλής ποιότητας επαγγελματική επιμόρφωση και μια συνεχή επαγγελματική βελτίωση

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι αν και διαθέτουμε στοιχεία για την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (βλέπε το δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ ()), αντίθετα αποδεικνύεται, πολύ πιο δύσκολο να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με τη συνεχή κατάρτιση. Ο δείκτης αυτός διακρίνει ανάμεσα στη γενική/ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση, που αφορά τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων αφενός και την παιδαγωγική και πρακτική κατάρτιση, που συνδέεται με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αφετέρου.

41.Παρότι υφίστανται σημαντικές διαφορές, η έκθεση ανοίγει τη συζήτηση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τις γνώσεις τους, και με τον τρόπο με τον οποίο θα επιβραβεύονται και θα παραμένουν στο χώρο της εκπαίδευσης οι ιδιαίτερα ικανοί εκπαιδευτικοί

Ποσοστά συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση

Η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού, διευκολύνει τη μετάβαση από τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι στην τυπική μάθηση και συμβάλλει στη σχολική επιτυχία του παιδιού..
Η προσχολική εκπαίδευση, που αφορά παιδιά ηλικίας τουλάχιστον τριών ετών, πρέπει να παρέχεται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.

Αριθμός μαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή

Όλος ο κόσμος μπορεί να μάθει να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά έναν υπολογιστή: το σχολείο πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό υπολογιστών. Από την άλλη, στο βαθμό που στην τεχνολογία σημειώνονται ραγδαίες αλλαγές, είναι προτιμότερο μερικές φορές να παρέχονται λιγότεροι υπολογιστές στα σχολεία και να εξασφαλίζεται η αντικατάστασή των παλιών μοντέλων. Δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός σχολείων πρέπει να αποκτήσει έναν δαπανηρό εξοπλισμό, ορισμένα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν στραφεί προς τις εταιρικές σχέσεις με τον ιδιωτικό τομέα. Η κυριότερη πρόκληση παραμένει η εξής: πώς θα γίνει οικονομικά ενδιαφέρουσα η επένδυση των σχολικών ιδρυμάτων και των εταίρων στην παροχή υπολογιστών στους μαθητές.

Εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή

Το ποσοστό των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται στην εκπαίδευση αποτελεί μια κρίσιμη απόφαση για τις εθνικές κυβερνήσεις. Πρόκειται για μια επένδυση της οποίας τα κέρδη γίνονται αντιληπτά μακροπρόθεσμα και έχουν αισθητό αντίκτυπο σε κρίσιμους τομείς, όπως η κοινωνική συνοχή, ο διεθνής ανταγωνισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Η έκθεση υπογραμμίζει πώς το διαφορετικό επίπεδο οικονομικής ευημερίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Στη Σκοτία, με συμπράξεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων οι τοπικές αρχές χρηματοδοτούν προγράμματα ανάπλασης των σχολείων. Ορισμένες από τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα σχολικά συστήματα στην Ευρώπη είναι η αποτελεσματική κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των διαφόρων τοπικών και περιφερειακών επιπέδων, και η διευκόλυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να απειλείται η ακεραιότητα του σχολικού συστήματος.

Πλαίσιο

Με την ευκαιρία της διάσκεψης της Πράγας τον Ιούνιο του 1998, οι υπουργοί παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των υποψηφίων χωρών πρότειναν την δημιουργία ομάδας εργασίας αποτελούμενης από εθνικούς εμπειρογνώμονες. Η ομάδα αυτή είχε ως έργο να προσδιορίσει μία σειρά δεικτών ή σημείων αναφοράς για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συστημάτων σε εθνικό επίπεδο.

Οι εμπειρογνώμονες παρουσίασαν την έκθεσή τους στη συνεδρίαση των υπουργών παιδείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων χωρών στο Βουκουρέστι τον Ιούνιο του 2000.

Με βάση πρόταση της Επιτροπής και συμβολές των κρατών μελών, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 12 Φεβρουαρίου 2001 την έκθεση για τους συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης . Πρόκειται για το πρώτο έγγραφο που σκιαγραφεί μία συνολική και συνεπή προσέγγιση των εθνικών πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, με τρεις στόχους:

βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
η προσφορά της δυνατότητας πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και κατάρτιση καθ΄ όλη τη διάρκεια του βίου·
άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσμο.
Κατόπιν της έγκρισης της έκθεσης σχετικά με τους συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η Επιτροπή συνέταξε ένα πρόγραμμα εργασίας που περιλαμβάνει περίπου 29 δείκτες για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης γενικά.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας σχετικά με την παρακολούθηση των στόχων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη [Επίσημη Εφημερίδα C 142, 14.06.2002].

Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη συνέχεια της έκθεσης για τους συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της προοπτικής μιας κοινής έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που θα πρέπει να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της άνοιξης του 2002 [EN] [Επίσημη Εφημερίδα C 58, 05.03.2002].

Σύσταση () του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2001, περί ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση [Επίσημη Εφημερίδα L 60, 01.03.2001].

Σύσταση (ΕΚ) 561/98 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 για την ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση [Επίσημη Εφημερίδα L 270, 07.10.1998].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:02.11.2005

Το κείμενο αυτό αντιγράφτηκε από την ιστοσελίδα http://www.europa.eu.int/index_el.htm