Εκπαίδευση παιδιών μεταναστών

1) ΣΤΟΧΟΣ
Βελτίωση των συνθηκών της ελεύθερης κυκλοφορίας των μεταναστών εργαζομένων, κυρίως όσον αφορά την υποδοχή και την εκπαίδευση των παιδιών τους..

2) ΠΡΑΞΗ
Οδηγία 77/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1977, περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων των διακινουμένων εργαζομένων [Επίσημη Εφημερίδα L 199, 06.08.1977]

3) ΣΥΝΟΨΗ
Η Επιτροπή, σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας, θα προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των παιδιών μεταναστών, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους.

Τα θέματα που αφορούν τη σχολική ένταξη των παιδιών μεταναστών εντάσσονται στις προτεραιότητες της Κοινότητας ήδη από την έναρξη της κοινοτικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα θέματα αυτά βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων του προγράμματος δράσης της 9ης Φεβρουαρίου 1976 όσον αφορά την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αυτό κάνει ρητή αναφορά στη δέσμευση των κρατών μελών να οργανώσουν σύστημα εκπαίδευσης υποδοχής, που περιέχει την ταχεία εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και να διευκολύνουν, εφόσον είναι δυνατό στο πλαίσιο του σχολείου και σε συνεργαία με τις χώρες προέλευσης, τη διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας και του πολιτισμού τους. Το πρόγραμμα προβλέπει, επίσης, σε κοινοτικό επίπεδο, ανταλλαγές πληροφοριών, πιλοτικές ενέργειες καθώς και συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Η οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 αφορά την εκπαίδευση των παιδιών των εργαζομένων μεταναστών. Η εν λόγω οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προωθούν, σε συνεργασία με τα κράτη προέλευσης των μεταναστών και σε συντονισμό με την κανονική εκπαίδευση, τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης των μεταναστών.

Εντός προθεσμίας τεσσάρων ετών, τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση δωρεάν εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης στις συγκεκριμένες ανάγκες αυτών των παιδιών, καθώς και κάθε μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την αρχική και τη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών που παρέχουν αυτού του είδους την εκπαίδευση. .

Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες παρέχονται στα αντίστοιχα συνοπτικά δελτία.

4) ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψήφισμα για την εκπαίδευση των μεταναστών εργαζομένων [Επίσημη Εφημερίδα C 260 της 12.10.1981]

Ψήφισμα για την εκπαίδευση των παιδιών οι γονείς των οποίων δεν έχουν σταθερή κατοικία [Επίσημη Εφημερίδα C 104, 16.04.1984]

Ψήφισμα για την εφαρμογή της οδηγίας 77/486/ΕΟΚ σχετικά με τη σχολική φοίτηση των παιδιών των μεταναστών εργαζομένων [Επίσημη Εφημερίδα C 122, 20.05.1985]

Ψήφισμα για την πολιτιστική πολυμορφία και τα προβλήματα της σχολικής εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα [Επίσημη Εφημερίδα C 042, 15.02.1993].

5) ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Έκθεση της Επιτροπής για την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών [COM(94) 80 τελικό-Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]
Η έκθεση αυτή παρουσιάζει σφαιρικά τη δράση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό να προωθηθεί η σχολική φοίτηση των παιδιών των μεταναστών εργαζομένων που είναι νόμιμα εγκατεστημένοι καθώς και των παιδιών των τσιγγάνων. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί μέρος της απάντησης της Επιτροπής στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Εδιμβούργου στο οποίο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων καταδίκασαν τη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Οι αρχών κρατών και κυβερνήσεων εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι θα πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης προκειμένου να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο μέσω της εκπαίδευσης και της νομοθεσίας.
Το ποσοστό των μαθητών σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης που συναναστρέφονται καθημερινά μαθητές διαφορετικής από τη δική τους πολιτιστικής και γλωσσικής προέλευσης είναι περίπου 50%. Η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς αύξησε τη ζήτηση για τη διδασκαλία των λεγόμενων «μητρικών γλωσσών των μεταναστών».

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ ) υποστηρίζει, από τη σύστασή του, τη θέσπιση γλωσσικών και πολιτισμικών μαθημάτων υπέρ των μεταναστών εργαζομένων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στη χώρα υποδοχής. Το ΕΚΤ συγχρηματοδεί, επίσης, μαθήματα μητρικής γλώσσας για τα παιδιά των μεταναστών εργαζομένων από χώρες της Κοινότητας.
Ο στόχος 3 της περιφερειακής πολιτικής αφορά τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των μακροχρόνια ανέργων και των νέων, καθώς και την προώθηση της ένταξης των ατόμων για τα οποία υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Ο στόχος 3 αφορά επίσης τη μείωση των κινδύνων περιθωριοποίησης που μπορούν να εμφανιστούν για τις οικογένειες των μεταναστών εργαζομένων. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και να υποστηριχτεί η κατάρτιση των εκπαιδευτών, των καθηγητών και του διδακτικού εν γένει προσωπικού.
Όσον αφορά την εξέλιξη των εθνικών πολιτικών, η έκθεση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διαπολιτισμική εκπαίδευση επεβλήθη σταδιακά στα περισσότερα κράτη μέλη και ορίζει το σύνολο των εκπαιδευτικών πρακτικών που αποσκοπούν στην προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης μεταξύ όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από την πολιτιστική, γλωσσική, εθνική ή θρησκευτική προέλευσή τους.

Έκθεση για την εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας 77/486/ΕΟΚ της 25ης Ιουλίου 1977 που αφορά τη σχολική φοίτηση των παιδιών των μεταναστών εργαζομένων [COM(88) 787 τελικό- Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.10.2005

Το κείμενο αυτό αντιγράφτηκε από την ιστοσελίδα http://www.europa.eu.int/index_el.htm