ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006

Ευρωπαϊκός Δείκτης Γλωσσικών Γνώσεων και πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομόφωνα εγκρίθηκε η έκθεση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μανώλη Μαυρομμάτη, σχετικά με την προώθηση της πολυγλωσσίας και τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Δείκτη Γλωσσικών Γνώσεων, από την Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, ΜΜΕ και Πολυγλωσσίας. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής αυτής επιτροπής, υπογράμμισε μετά το τέλος των ψηφοφοριών ότι:
"Το θέμα της πολυγλωσσίας, ιδιαίτερα σε μια διευρυμένη Ευρώπη, είναι σημαντικότερο από ποτέ άλλοτε. Είναι ουσιαστικής σημασίας οι ευρωπαίοι πολίτες να διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέπουν μια αποτελεσματική επικοινωνία και θα διευκολύνουν την αμοιβαία κατανόηση".Σκοπός του Δείκτη αυτού, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν και την έκθεση του Μανώλη Μαυρομμάτη, θα είναι η μέτρηση της επάρκειας των ευρωπαίων πολιτών στις ξένες γλώσσες στα έξι επίπεδα των κλιμάκων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (που είναι ευρέως αποδεκτό και χρησιμοποιείται ήδη σε πολλά από τα κράτη μέλη) σε τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: ανάγνωση, κατανόηση, ομιλία και σύνταξη.
Η δοκιμασία γλωσσικών γνώσεων, σε ένα πρώτο στάδιο, θα γίνεται στις πέντε πλέον διδασκόμενες γλώσσες της ΕΕ. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου τα αγγλικά με ποσοστό 38%, τα γαλλικά με ποσοστό 14%, τα γερμανικά επίσης με ποσοστό 14%, τα ισπανικά με 6% και τα ιταλικά με 3% είναι οι 5 πιο δημοφιλείς γλώσσες της ΕΕ, που επιλέγονται ως ξένες γλώσσες από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ό Έλληνας ευρωβουλευτής, προσέθεσε και το ενδεχόμενο σε ένα επόμενο στάδιο να επεκταθεί το τέστ αυτό σε μεγαλύτερο φάσμα γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση που έγινε αποδεχτή από την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής.
"Σε γενικές γραμμές, ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Γλωσσικών Γνώσεων κρίνεται ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα προσφέρει τη δυνατότητα να συλλεχθούν αξιόπιστα στοιχεία για τις γλωσσικές δεξιότητες των Ευρωπαίων, κυρίως των νέων. Παράλληλα, θα επιτρέψει τη σύγκριση πολιτικών σε θέματα γλώσσας μεταξύ των κρατών μελών, διευκολύνοντας την επισήμανση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών για να δοθεί νέα ώθηση στη διδασκαλία των γλωσσών", δήλωσε ο Μανώλης Μαυρομμάτης.
"Δε θα είναι παρά ένα τεχνικό όργανο, που θα χρηματοδοτείται από ήδη υπάρχων πρόγραμμα, το Δια βίου Μάθηση, και που θα έχει ως κύριο στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της κινητικότητας των πολιτών, εργαζομένων ή φοιτητών, στην ΕΕ. Η γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών πρέπει να αποτελέσει τμήμα των βασικών δεξιοτήτων και αντιπροσωπευτικό στοιχείο της ταυτότητας των ευρωπαίων πολιτών που ζουν, εκπαιδεύονται, εργάζονται και, γενικά, κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αφορμή το Ευρωπαϊκό έτος Κινητικότητας (2006) θεωρώ αυτήν την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως μια σπουδαία ευκαιρία για να αναδείξουμε τη σημασία των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών και να δώσουμε στους νέους κίνητρο για να δείξουν μεγαλύτερη σημασία στη γνώση ξένων γλωσσών".