ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 27 Ιουνίου 2007

Το πρώτο υπουργείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του οποίου το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του Δ’ ΚΠΣ, και συγκεκριμένα του Κοινωνικού Ταμείου, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προγραμματικής προσπάθειας της Ελληνικής Κυβέρνησης, το Υπουργείο Παιδείας έχει εκπονήσει ένα βασικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πολιτικής για την περίοδο 2007-2013. Το σχέδιο αυτό έχει αποτυπωθεί σε μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση που διαρθρώνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Η σύνταξη της πρότασης αυτής έλαβε υπόψη τις θέσεις και τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών, σε μια εξαντλητική διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2005 και ολοκληρώθηκε την 6η Μαρτίου 2007 με την υποβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.
Κατά την περίοδο Μάρτιος-Ιούνιος 2007 υπήρξε μια ιδιαίτερα έντονη διαπραγματευτική διαδικασία, σε πολιτικό επίπεδο, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Παιδείας.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, με καίριες παρεμβάσεις της, ολοκλήρωσεε όλα τα σχετικά στάδια των συζητήσεων, ώστε την 8η Ιουνίου 2007, τρεις μόλις μήνες από την υποβολή, να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαπραγματευτική διαδικασία. Η ολοκλήρωση αυτή κατέστησε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΕΠΘ το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που ενέκρινε πολιτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μια επιτυχία που αναδεικνύει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιστολή σε επιστολή της προς τη Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΕΠΘ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» εδράζεται στους βασικούς άξονες της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και έχει την κάτωθι δομή πολιτικών παρεμβάσεων:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης»

Ειδικοί στόχοι:

1. Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος - ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού.
2. Αποτίμηση της προόδου στην Εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος.
3. Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
4. Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).
5. Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με έμφαση στη καινοτομία και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»
Ειδικοί στόχοι:

1. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της.
2. Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της.
3. Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων»
Ειδικοί στόχοι:

1. Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή – αύξηση της συμμετοχής μέσω της παροχής ειδικών κινήτρων.
2. Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας»

Ειδικοί στόχοι:

1. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό.
2. Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης, με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ.

Η επιτυχία αυτή στη διαπραγματευτική διαδικασία αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ελληνική Κυβέρνηση στον τομέα της Παιδείας, τοποθετώντας τη στην κορυφή των πολιτικών προτεραιοτήτων της.