Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 17/5/06

Προς
Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Κ. Γ. Αλογοσκούφη
Τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρο Δούκα
Την Υπουργό Παιδείας
κ. Μαριέττα Γιαννάκου
Τον Υφυπουργό Παιδείας
κ. Γ. Καλό
Τον Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΠΘ
κ. Ανδρέα Καραμάνο
ΚΟΙΝ: Ειδ. Γραμματέα ΥΠΕΠΘ
κ. Κων. Ράμμα
Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
κ. Κων/νο Κουτρομάνο

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση του 4ου & 5ου έτους εκπαιδευτικής άδειας από το συνολικό συντάξιμο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας».

Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Υπουργέ,
Κύριοι,
Σας γνωστοποιούμε ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί πολλούς εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και το οποίο σύντομα θα γίνει εντονότερο, αφενός διότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια άνω της τριετίας και αφετέρου λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών που έχουν λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης άνω των τριών (3) ετών στη διάρκεια της καριέρας τους (Ηδη παρουσιάστηκαν οι πρώτες περιπτώσεις εκπαιδευτικών στους οποίους το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν συμπεριέλαβε στα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας το χρονικό διάστημα άνω των τριών ετών που είχαν λάβει εκπαιδευτική άδεια).
Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 6 του Π.Δ. 166/2000. Σύμφωνα με αυτό θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι μία τριετία. Θεωρούμε ότι κατά τη σύνταξη του προαναφερόμενου Π.Δ. δε λήφθηκαν υπόψη οι ρυθμίσεις του Ν. 2683/1999 για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας επεκτείνεται έως και πέντε έτη, αλλά απλώς έγινε αντικατάσταση προηγούμενου άρθρου νόμου (άρθ. 20 παρ. 5 του Ν. 2084/1992).
Αποτέλεσμα της διάταξης αυτής είναι ότι αναγκάζονται σε διετή παράταση του ορίου συνταξιοδότησής τους, οι εκπαιδευτικοί που παίρνουν ειδική άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα, η ρύθμιση αυτή είναι απαράδεκτη γιατί:
α. Έρχεται σε αντίθεση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, και πιο συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 2683/1999, σε υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι οι υπάλληλοι που μετέχουν σε προγράμματα ή κύκλους μετεκπαίδευσης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια στο άρθρο 58 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι ο εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του μπορεί να έχει: μέχρι τρία (3) έτη άδεια για τη φοίτηση σε διετή προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, μέχρι τέσσερα (4) έτη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ότι η συνολική άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται όλες οι σχετικές ρυθμίσεις για τις αποδοχές, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών στους οποίους χορηγείται η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, χωρίς να γίνεται καμία μνεία για το συντάξιμο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.
β. Δεν έχει προϋπάρξει η απαιτούμενη ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς, καθώς δεν αναφέρεται τίποτε στο άρθρο 47 του Ν. 2683/1999, ούτε γίνεται καμία μνεία για το συντάξιμο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στις εγκυκλίους που στέλνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας για τη χορήγηση ή την παράταση της εκπαιδευτικής άδειας σε εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί πληροφορούνται τη διάταξη αυτή τυχαία ή όταν καταθέσουν τα χαρτιά συνταξιοδότησής τους.
γ. Τονίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του 4ου και του 5ου έτους της εκπαιδευτικής τους άδειας συνεχίζονται να γίνονται από το μισθό των εκπαιδευτικών οι σχετικές κρατήσεις για τη σύνταξη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη μετέπειτα πρακτική του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τους παρακρατεί τα χρήματα που αντιστοιχούν στις κρατήσεις για το 4ο και το 5ο έτος της εκπαιδευτικής τους άδειας και δεν τους αναγνωρίζει τα αντίστοιχα χρόνια υπηρεσίας.
δ. Τα περισσότερα Πανεπιστημιακά Τμήματα σήμερα έχουν θέσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής την ολοκλήρωση σχετικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, γεγονός που καθιστά αναπόφευκτη την ανάγκη για τετραετή ή πενταετή ειδική άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.
ε. Παρατείνει το συνολικό χρόνο υπηρεσίας των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πάνω από τρία (3) χρόνια, με προφανείς δυσκολίες και συνέπειες γι’ αυτούς.
στ. Δημιουργεί προσκόμματα στην επιστημονική εργασία και το ερευνητικό έργο των εκπαιδευτικών, καθώς πολλοί αναγκάζονται να διακόψουν την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, όταν συμπληρώσουν μία τριετία, και προσπαθούν μετά να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές παράλληλα με το διδακτικό τους έργο, κάτι εξαιρετικά δύσκολο έως και ακατόρθωτο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί να αναδιατυπωθεί η παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.Δ. 166/2000 ΦΕΚ153 Α΄) ως εξής:
« Κατ΄εξαίρεση θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος κάθε κανονικής ή αναρρωτικής άδειας και ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι και πέντε έτη».